Men’s Wedding Band White Gold with White Diamonds by JPoliseno, $2800.00